news

Portal Directors and P&D Manager grouped together holding their IIP Gold awards

Mae Cwmni Portal, darparwyr hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, yn falch i gyhoeddi ei bod wedi ennill achrediad aur Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP) yn ogystal a feddu ar Aur mewn Buddsoddi mewn llesiant.

Mae’r garreg filltir arwyddocaol hon yn gosod Portal fel y darparwr hyfforddiant cyntaf yng Nghymru i ddal aur yn y ddwy wobr - Rydym yn buddsoddi mewn pobl a Rydym yn buddsoddi mewn llesiant.

Press pic 1 Newtown HS

Mae Prentisiaethau Uwch wedi helpu Ysgol Uwchradd y Drenewydd i symud allan o fesurau arbennig trwy wella arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol, ynghyd â safonau addysgu a dysgu.

Rhoddwyd yr ysgol, sydd â 1,200 o ddisgyblion, o dan fesurau arbennig yn dilyn arolygiad gan Estyn yn 2015 pan nodwyd gwendidau mewn arweinyddiaeth a rheolaeth, hunanasesu a chynllunio cyffredinol ar gyfer gwelliant parhaus.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, mae 18 aelod o'r staff naill ai wedi cwblhau neu’n gweithio tuag at Brentisiaeth Uwch (Lefelau 4 a 5) mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth a gyflenwir gan y darparwr hyfforddiant Portal Training o Gaerdydd.

Press pic Natalie Morgan 31 landMae penderfyniad Natalie Morgan i ddod yn ôl i Gymru i ddilyn gyrfa mewn chwaraeon gyda Gymnasteg Cymru, ar ôl gweithio yn sector y celfyddydau perfformio am sawl blwyddyn, yn talu ar ei ganfed iddi.

Enillodd Natalie, 33, o Ben-arth, wobr Prentis Uwch y Flwyddyn pan gyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 mewn seremoni rithwir ar 17 Mehefin.

Llwyddodd i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda Portal Training o Gaerdydd ac yn awr mae wedi symud ymlaen i Lefel 5.

Portal Living Wage

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Portal bellach yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig! Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Portal yn ennill Cyflog Byw go iawn, o leiaf.

Mae'r Cyflog Byw go iawn yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth, neu Gyflog Byw Cenedlaethol, ac mae'n gyfradd tâl fesul awr a gyfrifir yn annibynnol, sy'n seiliedig ar wir gost byw. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn ac fe'i cyhoeddir gan y Sefydliad Cyflog Byw (Living Wage Foundation) fel rhan o'r Wythnos Gyflog Byw. Ar hyn o bryd mae'n £9.00 yn y DU, gyda chyfradd uwch o £10.55 yn Llundain, sy'n adlewyrchu'r costau uwch o fyw yn y brifddinas.

Portal NewsWMae'n bleser gennym rannu'r newyddion bod Gwenno wedi codi £542.40 ar gyfer elusen ddewisol Portal, Mind!

Cododd 271% o'i tharged gwreiddiol o £200 drwy redeg Marathon Madrid yn ddiweddar!

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl wych na fydd yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sy'n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Rydym ni yn Portal yn falch iawn o gefnogi'r elusen hon. Ewch i wefan Mind i ddarllen am y gwaith gwych maen nhw'n ei gwneud.