Portal vacancies

Asesydd cyfrwng Cymraeg Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygu Plant (CCPLD)

Ydych chi'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith i unigolion gan reol dyddiadur eich hun? Os felly, rydym am glywed oddi wrthych!

Oherwydd twf, mae cyfle cyffrous wedi codi i Asesydd CCPLDi  ymuno â'n Tîm gwych ni. Mae'r rôl yn cynnwys asesu ac hyfforddi ymgeiswyr yn erbyn QCF (Lefelau 2 neu 3) Cymwysterau Gofal, Chwarae a Dysgu Plant yng ngweithle'r dysgwr. Bydd angen cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (Essential Skills Wales) hefyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio mewn sefydliad gofal plant a bydd ganddo/i agwedd a pharodrwydd gwych i addasu a datblygu ei hun ymhellach. Mae cymhwyster o fewn gofal plant yn hanfodol, ynghyd â'r gallu i siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae profiad o ymarfer asesu yn ddymunol ond fe gynigir hyfforddiant llawn pe bo angen.

Seilir rôl yr Asesydd yn y maes / cartref a bydd angen teithio bob dydd i ymweld â dysgwyr yng Ngorllewin Cymru a'r cyffuniau, felly mae trwydded yrru lawn y DU a mynediad at gerbyd yn hanfodol. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y Disgrifiad Swydd.

Cyflog Sylfaenol: yn amrywio o £ 21,000 i £ 25,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau, gan gynnwys £500 ychwanegol ar gyfer y gallu I gyflwyno cyfrwng Cymraeg.

Buddion Ychwanegol: cluniadur, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael, cynllun pensiwn cyfrannol.

Oriau: Amser llawn (37 awr yr wythnos), er y bydd llai o oriau'n cael eu hystyried.

Dyddiad Cau: 20fed Ebrill, 2021

Y broses ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais safonol a geir isod ac anfonwch eich CV at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae gan Portal yr hawl i gau swyddi gwag yn gynt os derbynnir llawer o geisiadau addas. Rydym yn annog ceisiadau cynnar ar gyfer ystyriaeth I’r  swydd hon.

Bydd ymgeiswyr yn derbyn cyfathrebiad sy'n symud eu cais i'r cam nesaf o fewn 2 wythnos o’r dyddiad cau. Os na dderbynnir hyn, gall ymgeiswyr gymryd yn ganiataol nad yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ar yr achlysur yma.

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Canllawiau Cais

 

Os oes gennych y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg, anfonwch eich CV atom:Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae ein cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y pum mlynedd ddiwethaf ac mae gennym gynlluniau i ehangu yn ystod y misoedd nesaf a'r blynyddoedd i ddod. ​

Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth i gael effaith gadarnhaol ar safonau addysgu a dysgu o fewn sefydliadau a rhaglenni addysgol ac yn awyddus i ymuno â’n tîm deinamig, arloesol, hapus, anfonwch eich CV atom.

Byddwn yn hynod falch o glywed oddi wrthoch. ​ Danfonwch eich CV i'r adran Adnoddau Dynol: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Our Vision

Rydym wedi ymrwymo i wella addysg trwy fod yn arloesol ac yn ysbrydoledig.

Our Mision

Rydym yn ymdrechu i fod yn gwmni hyfforddi a datblygu blaenllaw yng Nghymru, gyda phobl wych yn cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.

Our Core Values

• Rydym yn agored ac yn onest

• Rydyn ni'n dangos parch

• Rydym yn ymdrechu i fod yn wych

• Rydyn ni'n cael hwyl a bod yn dîm gwych