Aseswyr

Andrea Matthews

Rheolwr Perfformiad

Ymunodd Andrea â chriw Portal ym mis Mai 2016. Mae hi wedi gweithio yn y maes ‘Dysgu’n Seiliedig ar Waith’ yn ystod y 17 mlynedd diwethaf. Mae hi wedi cael nifer o rolau gan gynnwys Aseswr, Rheolwr Ansawdd Mewnol ac Allanol ac yn fwyaf diweddar yn Reolwr Perfformiad Prentisiaeth ar gyfer contractau ‘dysgu seiliedig ar waith’ yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Andrea nifer o gymwysterau ym maes Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, gan gynnwys Lefel 5 ym Mhrentisiaeth Uwch ILM mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, hefyd Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth Strategol ILM. Mae hi wedi cyflwyno cyrsiau Rheolaeth a Phrentisiaethau Arweinyddiaeth mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys Addysg, Cyfrifeg, Marchnata Digidol ac yn ddiweddar gyda grŵp o brentisiaid yng Nghlwb Pêl-droed Abertawe.

Cate Harnden

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Cate â Portal yn 2018, yn dilyn profiad eang o weithio o fewn addysg, gan gynnwys darparu rhaglenni lles a hybu iechyd ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd, ac fel athro Hanes a Chymdeithaseg. Mae hefyd wedi gweithio fel athro ysgol gynradd a arweiniodd at swydd Athro Ymgynghorol Addysg Gynnar ar gyfer Sir Wrecsam, gan ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth y cyfnod sylfaen i grwpiau meithrin ac ysgolion, gyda ffocws ar ddarpariaeth Gymraeg, cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a'r Fframwaith Digidol Cymhwysedd. Mae Cate yn angerddol am addysg ac yn credu'n gryf mewn dysgu gydol oes. Mae ganddi hefyd ddiddordebau busnes. Mae hi wedi sefydlu dau fusnes bach ac wedi ennill Gwobr Busnes Ieuenctid Tywysog Cymru. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr cwmni Making Sense CIC.

Elfed Wood

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Elfed â Portal yn 2018 fel Aseswr Rheoli cyfrwng Cymraeg ar ôl gweithio'n flaenorol fel Pennaeth mewn 4 ysgol gynradd wahanol yn Sir Gaerfyrddin. Mae Elfed yn Arolygydd Cymheiriaid ESTYN hyfforddedig. Mae'n angerddol am ddatblygu ymarferwyr i arweinwyr hyderus ac ysbrydoledig. Mae'n mwynhau teithio, cerddoriaeth a chwaraeon, ac mae'n ddilynwr rygbi brwd, yn benodol y Sgarlets.

Heidi Barbrook

Aseswr Rheolaeth

Fe ymunodd Heidi â Portal yn 2019 ac ma ganddi dros 23 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes dysgu yn y gweithle ac hyfforddiant masnachol. Mae Heidi wedi cyflawni nifer o swyddi yn y sector dros y blynyddoedd. Dechreuodd ei thaith fel asesydd / tiwtor, a symudodd ymlaen yn naturiol i rolau rheoli trwy gydol hanner olaf ei gyrfa mewn meysydd fel Dysgu a Datblygu a Dysgu yn y Gweithle. Mae Heidi yn angerddol iawn am ddysgu a datblygu ac mae ganddi agwedd gadarnhaol tuag at hyfforddiant parhaus gyda'r gallu i ysgogi timau ac unigolion yn frwd.

Jonathan Watkins-Stuart

Prif Asesydd

Mae Jonathan yn gyfrifol am weithio gyda dysgwyr sy’n ymgymryd â’u ILM Lefel 4 a Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd â sgiliau hanfodol Llythrennedd Cymru, Rhifedd a Llythrenedd Digidol. Mae’n darparu cefnogaeth ar y cymhwyster, gan ymgymryd dulliau asesu perthnasol i weithio tuag at gwblhau’r cyrsiau. Mae Jonathan hefyd yn gweithio ar y system cofrestru dysgwyr ‘Moodle’, gan weithio gydag adnoddau ac mae ein proses asesu ar-lein.

Lisa Bartlett

Aseswr Rheolaeth

Fe ymunodd Lisa â'r sector dysgu yn y gweithle ar ôl cwblhau ei TAR ac erbyn hyn, mae wedi ennill 15 mlynedd o brofiad. Fe wnaeth gychwyn gyda Portal ar ddechrau’r flwyddyn yn 2020. Mae wedi mwynhau sawl rol ar hyd ei gyrfa fel Uwch Reolwr yn ogystal a bod yn Arweinydd Datblygu Cwricwlwm a Rheoli Prentisiaethau o fewn cwmniau eraill. Mae Lisa hefyd yn IQA gymwysiedig ac wedi arwain ar ddatblygu a chyflwyno ystod o gymwysterau yn ystod ei hamser yn gweithio yn y sector. Mae Lisa yn berson angerddol a hunan-ysgogol iawn sy'n ffynnu ar gefnogi eraill i gyflawni. Mae ganddi agwedd a rhagolwg gadarnhaol iawn gyda chred gref y gall pawb ddatblygu a chyflawni eu nodau.

Melissa O'Connor

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Melissa â Portal fel Aseswr Rheolaeth yn 2017 ar ôl 11 mlynedd o addysgu yn y sectorau addysg bellach ac uwch. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gweithio fel Arweinydd Modiwl, Rheolwr Rhaglen a Chydlynydd Cwricwlwm Addysg Uwch. Mae gan Melissa brofiad o addysgu ar draws ystod o lefelau o Lefel 2 (TGAU) i Lefel 6 (Gradd Anrhydedd BSc). Mae ei harbenigeddau pwnc yn cynnwys marchnata, cynaliadwyedd busnes a datblygu ymarfer myfyriol. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn cynaliadwyedd addysgol gyda ffocws arbennig ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae Melissa wedi teithio'n helaeth ac mae wedi dysgu yn Cambodia. Mae hi’n mwynhau teithio i leoliadau newydd, ioga a myfyrdod.

Pauline Jones

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Pauline â Team Portal yn 2019 gyda sawl blwyddyn o brofiad mewn Dysgu Seiliedig ar Waith ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys diwydiannau gweithgynhyrchu, addysg, y sector cyhoeddus, byrddau iechyd a'r gwasanaethau brys.

Rhianydd James

Aseswr Rheolaeth

Mae Rhianydd yn gyn Bennaeth Gweithredol a oedd â chyfrifoldeb am arwain tair ysgol yn Ne Ceredigion. Mae ei phrofiad arwain a rheoli yn caniatáu iddi gefnogi dysgwyr yn effeithiol ar y cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM i sicrhau eu bod yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i'w datblygu fel arweinwyr a rheolwyr effeithiol.

Sarah Shwartz

Aseswr Rheolaeth ​

Mae Sarah yn Hyfforddwr ac Aseswr Rheoli profiadol. Ymunodd â Portal yn 2018, yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth weithredol, datblygiad sefydliadol ac yn fwy diweddar dysgu seiliedig ar waith (WBL). Mae Sarah wedi dal rolau arweinyddiaeth a rheolaeth weithredol o fewn y diwydiannau lletygarwch a chyfleustodau. Mae Sarah wedi cyflwyno cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys manwerthu, y gwasanaethau brys, gweithgynhyrchu, llywodraeth leol ac addysg. Mae Sarah yn angerddol am ddatblygiad proffesiynol parhaus ac mae'n mwynhau cefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn a datblygu eu nodau gyrfa.

Cydymffurfiaeth

Samantha Thole

Swyddog Cydymffurfiaeth

Ymunodd Sam â Portal yn 2018 yn dilyn 14 mlynedd yn gweithio yn y sector dysgu yn y gweithle. Yn flaenorol bu'n gweithio i ddarparwr arweiniol yng Nghymru yn cefnogi cyflwyniad rhaglenni prentisiaeth. Mae ganddi brofiad helaeth o'r rhaglen brentisiaeth, yn arbennig cydymffurfiaeth ac archwilio. Mae ei rôl bresennol yn cynnwys sicrhau ein bod yn cydymffurfio â holl rwymedigaethau ein contract dysgu yn y gweithle.

Cyfarwyddwyr

Gwawr Booth

Rheolwr Gyfarwyddwr

Gwawr Booth yw Rheolwr Gyfarwyddwr Portal ac mae wedi bod gyda ni ers 2010 wedi cyfnod o dros 15 mlynedd o brofiad addysgu mewn ysgolion uwchradd mawr. Yn ystod ei gyrfa fel athrawes bu’n Bennaeth Cynorthwyol, Bennaeth Adran a Chydlynydd Sgiliau Allweddol. Mae Gwawr yn angerddol am helpu cyflawni gwelliant ar draws pob math o addysgu ar gyfer dysgwyr o bob gallu a’i nod yw darparu gwasanaethau o ansawdd cyfartal yn Saesneg a Chymraeg.

Janice Hart

Cyfarwyddwr Ansawdd

Ymunodd Janice a Portal yn 2014. Cyn iddi ymuno a Portal roedd Jan yn gweithio mewn nifer o swyddi dysgu yn y gweithle, yn cynnwys; asesu, sicrhau ansawdd a darparu hyfforddiant yn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus. Cyn hynny bu’n gweithio yn Gwasanaethau Addysg Ysgolion yn yr Almaen cyn symud yn ôl i Brydain lle bu’n rheoli lleoliad y Cyfnod Sylfaen yn Llundain. Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin mae Jan yn medru’r Gymraeg.

Clare Jeffries

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ymunodd Clare â Portal ym mis Gorffennaf 2016 ar ôl 13 mlynedd yn gweithio o fewn sefydliadau Addysg Bellach a Dysgu’n Seiliedig ar Waith. Yn ystod ei gyrfa, mae Clare wedi bod mewn nifer o swyddi arweinyddiaeth blaenllaw, er engraifft Rheolwr Gweithrediadau Rolau ac Uwch Reolwr Rolau. Mae Clare yn credu’n gryf mewn darparu cwmnïau â dimensiwn Ewropeaidd i’r patrwm gwaith, ac o ganlyniad yn aelod o’r grŵp Ymgynghori VET Erasmus+. Mae Clare yn angerddol am wella dysgu a gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael profiad dysgu rhagorol.

Cyllid

Sue Mackenzie

Cynorthwyydd Ariannol

Dechreuodd Sue weithio gyda Portal yn 2017 ar ôl newid gyrfa yn 2010. Gweithiodd yn yr Adran Gyllid yn ACT Training i ennill profiad ac i hyfforddi yn y diwydiant wrth astudio ar gyfer ei harholiadau er mwyn ei galluogi i weithio ym maes cyfrifon. Yna cafodd Sue rôl fel Cynorthwyydd Cyllid yn dilyn cymhwyster. Parhaodd Sue i weithio i ACT am gyfnod o 5 mlynedd nes iddi ymuno â Thîm Portal yn 2017.

Tim Ymgysylltu

Sarah Heenan

Datblygwr Tîm

Ymunodd Sarah â Portal yn 2018 gan ddod gyda hi profiad helaeth o'r sector Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL). Dechreuodd gyrfa Sarah yn cyflwyno cymwysterau seiliedig ar waith gan symud ymlaen i sicrhau ansawdd. Mae hefyd ganddi brofiad helaeth o ddysgu sefydliadol a datblygiad a hefyd Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Sarah yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i weithwyr yn y gweithle ac mae'n angerddol o ran cefnogi ased mwyaf Portal - ei phobl.

IQA / Ansawdd

Alison Knapman

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol

Ymunodd Alison â Portal yn 2017 ar ôl gweithio mewn sefydliadau addysg bellach ac ysgolion. Yn ystod ei gyrfa mae Alison wedi gweithio mewn nifer o swyddi arwain a rheoli gan gynnwys Pennaeth Ysgol, Cyfarwyddwr Cyfadran a rôl dros dro fel Is-Bennaeth. Mae Alison wedi rheoli ystod eang o ddarpariaeth gan gynnwys prentisiaethau, darpariaeth amser llawn ac ysgolion, o fewn portffolio o bynciau amrywiol. Mae Alison yn angerddol am ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu rhagorol trwy ddatblygu strategaethau asesu amrywiol a chreadigol i ymgysylltu â dysgwyr i gyrraedd eu potensial. Mae enghreifftiau'n cynnwys rheoli a chynllunio busnes dyluniad y cwricwlwm ar gyfer cwmnïau addysgu allanol fel salon gwallt a harddwch yng Nghaerloyw, bwyty yn Cheltenham a chwmni adeiladu. Enillodd Alison ei BA (Anrh) mewn Addysg a Hyfforddiant ac MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru.

Jo Norton

Rheolwr Sicrhau Ansawdd Mewnol

Dechreuodd diddordeb Jo mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi iddi dderbyn swydd yn y maes ar ôl graddio o Brifysgol Bangor, Gogledd Cymru. Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Jo wedi gweithio yn y sector hyfforddiant, gan gynnwys swyddi addysgu, asesu, datblygu cwricwlwm a rheoli ansawdd. Mae Jo wedi datblygu ei sgiliau arwain a rheoli yn barhaus drwy amrywiaeth o rolau swyddi mewn diwydiant ac addysg. Yn 2016 cyflawnodd Jo radd MSc mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae wrthi’n astudio ar gyfer Doethuriaeth yn y maes.

Gwenno Llwyd Jones

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol

Ymunodd Gwenno â thîm Portal fel Asesydd Rheoli Cyfrwng Cymraeg ym mis Ionawr 2016. Bu’n gweithio’n cyn hynny fel Athrawes a Phennaeth yr adran Ffiseg yn Ysgol y Cymer, Rhonddda. Ymysg ei chyfrifoldebau fel pennaeth yr adran Ffiseg yn ysgol y Cymer by Gwenno yn arwain mentrau rhifedd o fewn yr adran a mentora myfyrwyr Gwyddor TAR yn ystod eu chyfnod yno. Mae gan Gwenno radd mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd. Mae Gwenno yn angerddol am deithio a chadw’n heini. Mae hi’n mwynhau rhedeg a cherdded mynyddoedd ar y penwythnosau ac wedi cystadlu yn Ras yr Wyddfa!

Josh Young

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol

Fe ddaeth Josh i Portal yn 2019, ar ôl bod yn gweithio i sawl darparwr hyfforddiant ar draws y Deurnas Unedig. Mae ganddo 11 mlynedd o brofiad mewn cyd-destun dysgu yn y gweithle, ac mae wedi dal nifer o swyddi yn y sector. Mae ei brofiad yn ymestyn i nifer o ddiwydiannau gan gynnwys rheolaeth, lletygarwch, TG a datblygu chwaraeon. Mae gan Josh ddiddordeb enfawr mewn chwaraeon, yn enwedig pêl-droed, lle mae'n gwirfoddoli fel hyfforddwr ieuenctid ac ar hyn o bryd mae'n rhedeg tîm hŷn yng Nghaerdydd.

Dawn Rice

AAM / Aseswr Rheolaeth ​

Ymunodd Dawn Vanstone â Thîm Portal ym mis Chwefror 2015. Fe fu Dawn yn gweithio yn y diwydiant dysgu seiliedig ar waith ers 18 mlynedd ac mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn asesu, hyfforddiant, sicrhau ansawdd a phrosesau gwirio. Fe fu Dawn yn gweithio mewn sawl swydd yn y sector Hyfforddiant, gan ddechrau ei gyrfa yn y diwydiant ym 1996. Sbardunwyd brwdfrydedd Dawn ynghylch cymwysterau galwedigaethol gan ei phrofiad fel ymgeisydd Prentisiaeth ei hun, ac fe ddatblygodd hyn yn gyfle i ddod yn Aseswr. Ers cychwyn ei siwrnai mewn dysgu seiliedig ar waith, mae Dawn wedi cyfoethogi ei sgiliau trwy amrywiaeth o rolau, gan gynnwys prif wiriwr, rheolwr ansawdd ac, yn y 10 mlynedd diwethaf, arweinydd tîm i grwpiau o Aseswyr a Gwirwyr a oedd yn trosglwyddo amrywiaeth o lwybrau gan gynnwys Busnes, Gweinyddu, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Mae Dawn yn llawn cyffro ynghylch ei phenodiad diweddar gyda Portal ac yn edrych ymlaen yn arw at ddefnyddio’i gwybodaeth a’i sgiliau ar y rhaglenni Rheolaeth Lefel Uwch.

Perthnasoedd

Kelsey Williams

Swyddog Recriwtio Dysgwyr

Ymunodd Kelsey â Portal ym mis Hydref 2017 fel Swyddog Cefnogi Cydberthnasau yn dilyn 6 mlynedd fel athrawes ysgol gynradd. Mae Kelsey wedi ennill BA (Addysg) mewn Addysgu Cynradd ac MA mewn Ymarfer Addysgol ac mae'n angerddol ynglŷn ag addysgu a dysgu, a helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial. Mae gan Kelsey brofiad o addysgu ystod o alluoedd ac mae wedi bod yn ddigon ffodus i weithio fel athrawes yng Ngwlad Swazi a De Affrica.

Phil O'Brien

Swyddog Datblygu Busnes

Mae Phil wedi cronni 18 mlynedd o brofiad o fewn y maes ac wedi cyflawni nifer o wahanol rolau. Mae'n asesydd gymwysiedig, rôl a gyflawnodd am 3 blynedd cyn dychwelyd i recriwtio dysgwyr ar gyfer cymwysterau. Treuliwyd gweddill yr amser hwnnw'n gweithio mewn rolau Datblygu Busnes lle mae wedi arbenigo mewn adeiladu partneriaethau hir dymor gyda chyflogwyr i sicrhau bod eu hanghenion hyfforddi yn cael eu nodi a'u diwallu. Mae gan Phil Msc mewn Rheoli Gwybodaeth a Chyfathrebu ac mae wedi bod yn rhan o'r tîm er mis Ionawr 2020